pracovník s páčidlom

Likvidácia azbestu

Azbest je nebezpečný pre ľudský organizmus kvôli malým rozmerom jeho vláknitých štruktúr. Tie sú schopné sa dostať do vzduchu a odtiaľ hrozí jeho vdýchnutie do pľúc. Tam sa azbest zabodáva do pľúcnych komôr a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor.

Ďalšími rizikami je fibróza a mesotheliom. Používanie azbestu je preto v mnohých krajinách zakázané a v súčasnosti sa pracuje na odstránení azbestu z okolia ľudských sídiel.

Spôsobuje tiež ochorenie zvané azbestóza – zaprášenie pľúc azbestom, pri ktorom dochádza k zjazveniu pľúc spôsoboené vdychovaním azbestových vláken.

 

Postup pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu

 • Zákazník si dohodne s oprávnenou firmou podmienky a rozsah práce
 • Následne táto firma vypracuje plán práce, ktorého súčasťou musí byť:
  - čas trvania práce
  - spôsob odstránenia materiálov s obsahom azbestu https://ed-o..erika/
  - miesto výkonu práce
  - spôsob použitia metód v prípade nebezpečenstva, t.j. v prípade vystavenia zamestnancov nebezpečenstvu
  - vytvorenie optimálnych podmienok pre práce v kontrólnom pásme
  - spôsob ochrany okolitých priestorov
  - ochranné pracovné pomôcky (na ochranu tela a dýchacích orgánov)
  - spôsob zneškodnenia odpadu a informovanie zamestnancov o pláne pracoviska
 • Firma predloží príslušnému RÚVZ oznámenie o činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci ohrození z 
  aobzestového prachu. Po vydaní tohto rozhodnutia RÚVZ o uvedení dočasných priestorov s kontrolovaným
  pásmom do prevádzky (čas na vydanie rozhodnutia môže byť niekedy až 30 dní v zmysle správneho konania a 
  v zmysle platných predpisov)

 

Likvidácia azbestu

 

Likvidácia azbestu

Ponúkané služby

 • povolenie RÚVZ a OUŽP
 • poradenská činnosť v oblasti nakladania s azbestom
 • vypracovanie projektu likvidácie – plán práce, technologický postup
 • zabezpečenie prevozu a uloženia na skládku nebezpečného odpadu
 • vyčistenie priestorov od azbestových vlákien
 • zabezpečenie výstupeného merania a koncentrácie azbestu v ovzduší
 • vystavenie príslušných potvrdení o úspešnosti vykonaných prác