azbest na potrubiach

 

Prečo pristúpiť k výmene rozvodov v bytovom dome

Panelové domy boli stavané od začiatku šesťdesiatich rokov. Životnosť vtedy použitých materiálov bola cca 30 – 35 rokov, z čoho je jasné, že sú dávno za hranicou životnosti. V posledných cca 15 - 20 rokoch sa začalo s obnovou panelových domov, ale len málo vlastníkov si uvedomilo že komplexná obnova bytového domu nie je len jeho zateplenie, oprava balkónov a strechy, výmena výťahov, ale aj výmena rozvodov vody, plynu a kanalizácie. V súčasnej dobe si vlastníci uvedomili, že je možné využiť výhodné prostriedky zo ŠFRB a pristupujú aj k realizácii výmeny rozvodov.

Najdôležitejšia je príprava. V prvom rade je potrebné zvolenie financovania celej akcie a to z toho dôvodu, že pred začiatkom je podmienkou pri ŠFRB spracovanie projektu, výkazu výmeru atď. Máme svojich projektantov a projekty v prípade nutnosti vieme zabezpečiť.

Je nutné posúdiť skutkový stav rozvodov a dispozície bytov, nakoľko byty sú prerobené a rôzne upravené. Z toho dôvodu pred realizáciou robíme obhliadku a pasportizáciu. Naši technici sa zúčastňujú aj na schôdzach vlastníkov bytov a NP, kde im podrobne vysvetlia priebeh prác.

 

Pôvodné rozvody vody

Pôvodné rozvody vody sú z oceľového pozinkovaného materiálu, ktorý je na hranici životnosti a dochádza na ňom k častým poruchám a to hlavne na teplej vode. Potrubia sú značne zanesené vodným kameňom, čo sa prejavuje na kvalite dodávky teplej vody. Čiastočné opravy riešia len havarijný stav, ale komplexne neriešia situáciu do budúcnosti a zbytočne zvyšujú náklady na opravu z FO.

Stúpacie rozvody vody, plynu a kanalizácie sú zvislé rozvody, ktoré sa nachádzajú v bytovom jadre panelových domov a sú zvyčajne umiestnené za zadnou stenou WC. U niektorých typov panelových domov môžu byť umiestnené v bočnej stene alebo za kuchynskou linkou.

 

Ležaté horizontálne rozvody vody

Malo by byť samozrejmé, že pri celkovej rekonštrukcii rozvodov vody je nutné pristúpiť aj k výmene ležatých – horizontálnych rozvodov, nakoľko tieto sú z tých istých materiálov a ich vek je rovnaký ako pri stúpacích rozvodoch.

Najčastejšie používaný materiál na výmenu pôvodných rozvodov je viacvrstvové plasthliníkové potrubie. Najčastejšie používame UPONOR, Rehau rautitan stabil. Samozrejme, že sú aj iní výrobcovia a je len na vlastníkoch, aký materiál si zvolia.

Jednou z možností je aj použitie nerezového potrubia /prípadne pozinkovaného potrubia/a to na studenej vode, ak je na tento napojená hydrantová sústava – požiarna norma.

Ideálne je vertikálne a horizontálne rozvody vyhotoviť z toho istého materiálu.

 

potrubie so závitom

 

Pri výmene rozvodov vody je treba vyhotoviť aj tzv. ochranné pospojenie. Jedná sa o uzemňovací rozvod, ktorý bol pôvodne tvorený oceľovým potrubím. Toto sa však nahradilo nevodivým plasthliníkovým potrubím. Rozvodný uzemňovací kábel prebieha cez všetky poschodia, na ktorý sú dopojené pôvodné uzemnenia a tento je prepojený na uzemňovaciu svorkovnicu v domovom rozvádzači.

Veľkú pozornosť treba venovať aj uzatvoreniu prestupov medzi jednotlivými poschodiami po ukončení prác – požiarne prestupy. Spôsob je rôzny a záleží od zvoleného systému, návrhu projektanta. napr.WURT.

 

hrdzavé potrubie

 

Výmena stúpačiek plynu

Pôvodné oceľové potrubia sú značne skorodované v prestupoch medzi poschodiami a to hlavne z dôvodu porúch na vode, častému vytopeniu a pod. Viditeľná časť rozvodov sa javí neporušená ale, skryté časti sú potenciálnou hrozbou.

Častým zatekaním prichádza k skorodovaniu a netesnostiam v prestupoch medzi jednotlivými poschodiami a najnebezpečnešie sú skorodované časti rozvodov plynu.

Pri výmene plynových rozvodov sa tieto vyhotovujú z medených potrubí, určených na rozvody plynu. Všetky komponenty sa spájajú lisovaním, čím sa značne urýchli montáž, nevykonávajú sa žiadne zváračské práce v bytoch, to znamená, že sa nepracuje s otvoreným plameňom, teda nie je potrebné dodržiavať protipožiarnu bezpečnosť pri zváračských prácach.

Súčasťou odovzdania je samozrejme revízna správa plynu.

 

Výmena stúpačiek odpadovej kanalizácie

Pôvodná odpadná kanalizácia bytových domov je v prevažnej väčšine vyhotovená z azbesto-cementových rúr, liatiny alebo v starších bytových domov z ocele.
Tieto sú často v miestach prestupov, dopojenia najväčším zdrojom porúch.

RAUPIANO PLUS sa skladá jednoduchšie a zároveň rýchlejšie než bežné SML systémy. Pritom vykazuje táto trubka najpriaznivejší pomer cena/výkon. Vzhľadom na vysokú hustotu materiálu 1,9g/cm³ spĺňa citlivé požiadavky zvukovej izolácie podľa VDI 4100 (trieda zvukovej izolácie 3).

Pri výbere lacnejších druhov materiálov sa hlučnosť voči pôvodnému neúmerne zvyšuje.

 

Práce pri likvidácii azbestocementových rúr

Poškodenie povrchu a postupné zvetrávanie azbestocementového potrubia môže časom
uvoľňovať do ovzdušia nebezpečné mikroskopické vláka, ktoré sa usadzujú pri vdýchnutí na pľúcach a sú vlastne karcinogénne. Z toho dôvodu je pri jeho likvidácii dodržovať špeciálny technologický postup.

Likvidáciu môže vykonávať len firma, ktorá má všetky príslušné licencie, a špeciálne vybavenie.

Naša spoločnosť má všetky potrebné certifikáty a praktické znalosti s odstraňovaním azbestových kanalizačných potrubí.

Každá likvidácia musí byť schválená príslušným RÚVZ.

 

hrdzavé potrubie

 

Nové rozvody vrátane VZT

 

Vzduchotechnika

V poslednej dobe sa vlastníci bytov pri výmene stúpacích rozvodov rozhodnú aj k výmene potrubí odsávania WC, kúpeľní a kuchýň. Pôvodné potrubia sú tak isto rôzne. Sú plechové, obložené zvukovou izoláciou, azbestom, sú celé z azbestu a pod. Nové rozvody sú Spiro potrubie alebo klasické hranaté, ako bolo pôvodné.

 

Nové rozvody vrátane VZT

Referencie: V prípade že Vás oslovila naša stránka, budú Vám referencie zaslané mailom kde sú uvedené kontaktné osoby , tel. čísla, mailové spojenia
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, alebo na mailových adresách. V prípade potreby sa zúčastníme aj schôdze vlastníkov, kde priamo odpovieme na otázky spojené s realizáciou.

 

Záruka na TZB

Naša firma poskytuje záruku na dielo v trvaní 72 mesiacov na vykonané práce.

U materiálov, kde výrobca garantuje dlhšiu záručnú dobu na materiál, je táto samozrejmá.

Naša spoločnosť vykonáva všetky práce ZTI, TZB, vypracovanie PD pre potreby ŠFRB, hydraulické vyregulovanie objektov pred a po zateplení BD, montáž meračov ÚK, PRVN atď, má všetky certifikáty, licencie, oprávnenia potrebné na vykonávanie týchto činností a sú súčasťou prílohy odovzdávacieho protokolu, alebo v prípade vyžiadania ich predkladáme k cenovej ponuke.

Nepožadujeme žiadne zálohové faktúry a dielo bude fakturované až po odovzdaní a prevzatí diela investorom na základe ZoD, ak nebolo dohodnuté inak v ZoD.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov vieme vypracovať aj bezúročný splátkový kalendár, ak je uhradených 70 – 75% celkovej ceny diela a zostávajúca časť je uhradená do jeden a pol roka alebo inou dohodou.

Súčasťou ukončenia a odovzdania diela je odovzdávací protokol obsahujúci všetky požadované doklady.

 

Nové rozvody